Department of Infectious Diseases

EPIDEMIOLOGY

For students of 3 year of study OSTF for the specialty 1-79 01 01 "General Medicine"

Semenov V.M., Dmitrachenko T.I., Akulich N.F., Lyakhovskaya N.V., Bekish L.E., Zenkova S.K., Krylova E.V.,

 Egorov S.K., Khnykov A.M., Oiestad I.A., Rednenko A.V., Yupatov Y.G.