Department of Infectious Diseases

EPIDEMIOLOGY

For students of 3 year of study OSTF  for the specialty 1-79 01 07 "Stomatology"

Semenov V.M., Dmitrachenko T.I., Akulich N.F., Lyakhovskaya N.V., Bekish L.E., Zenkova S.K., Krylova E.V., Egorov S.K., Khnykov A.M., Oiestad I.A.